4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam


NASLOV PROJEKTA: Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje - SMART AGRO GRAPE

TRAJANJE PROJEKTA: 2021 - 2024


POVZETEK: Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) SMART AGRO GRAPE z vsebino vzpostavitve digitalne platforme za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje naslavlja naslednje tematike:


Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal.

Trajnostno varstvo rastlin.

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode ter učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu.


Projekt vzpostavlja inovativno partnerstvo, ki se bo s skupnimi močmi, izkušnjami in znanjem lotilo reševanja izziva tehnoloških in ekonomsko učinkovitejših pristopov, tehnologij in praks pri optimizaciji upravljanja vinogradov v okviru koncepta pametnih vinogradov na sodelujočih kmetijah.


Projektna stran